UAB „Doup“

PRIVATUMO POLITIKA

 

  1. 1.          Bendrosios nuostatos

1.1.     Uždaroji akcinė bendrovė „Doup“, įmonės kodas 305561563, buveinės adresas Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.mydoup.com (toliau – Interneto svetainė), bet kokiu būdu kontaktuojant su Bendrove ir įgyvendinant kitus su duomenų tvarkymu susijusius tikslus. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudoja svetainėje apsilankantis asmuo.

1.2.     Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų atžvilgiu – būsimų darbuotojų ir klientų, įskaitant potencialius, buvusius ir esamus (toliau – Klientai). Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) kokioje aplinkoje Klientas teikia asmens duomenis (duomenų valdytojo interneto svetainėje, popieriniu formatu arba telefonu), ir kokiose įmonės sistemose arba popieriaus formato kartotekose jie tvarkomi.

1.3.     Klientai yra prašomi atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Klientų asmens duomenimis bei tai, kaip asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi.

1.4.     Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Besikreipiantis asmuo, Klientas, Kandidatas, Skambinantysis telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas ir kuris yra ne jaunesnis nei 16 metų amžiaus. Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Internetinę svetainę. Duomenis teikiant kiti būdų, turi būti gautas tėvų ar kitų teisėtų globėjų sutikimas.

1.5.     Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo, besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis prekėmis, ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

1.6.     Klientas - asmuo, įsigijęs prekių iš Duomenų valdytojo arba sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl prekių teikimo.

1.7.     Kandidatas - asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

1.8.     Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis Internetinėje svetainėje nurodytu kontaktiniu telefonu dėl Duomenų valdytojo paslaugų, prekių teikimo ir/ar kitais klausimais.

1.9.     Rinkdamas ir tvarkydamas asmens duomenis, Duomenų valdytojas imasi visų protingų techninių ir administracinių priemonių tam, surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

1.10.  Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 

  1. 2.          Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Pagrindiniai tikslais, kurių siekia bendrovė, tvarkydama asmens duomenis:

 

2.1.         Tiesioginės rinkodaros įgyvendinimo tikslas

2.1.1.    Kliento duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė naudoja ir tvarko tik tuo atveju, jei dėl to Klientas yra davę savo sutikimą. Sutikimą gauti naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galima patvirtinti pildant registruojantis Interneto svetainėje.

2.1.2.    Išsiuntus naujienlaiškį Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį, susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos Duomenų subjekto buvo atidarytos).

2.1.3.    Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1d. a) punktas).

2.1.4.    Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, nenurodydamas nesutikimo motyvų.

2.1.5.    Sutikimas tvarkyti asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais atšaukiamas paspaudus naujienlaiškio pabaigoje ar internetinėje svetainėje esančią nuorodą “atsisakyti naujienlaiškio” (jei tokia techninė galimybė bus sudaryta), kreipiantis el. paštu [email protected].

2.1.6.    Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

2.2.         Interneto parduotuvės ir prekių pristatymo (tarpusavio sandorio) tikslas

2.2.1.    Bendrovės administruojamoje interneto svetainėje www.mydoup.com pateikiami asmens duomenys tvarkomi su prekių pirkėju sudaromos pirkimo sutarties pagrindu, Klientui (pirkėjui) pirkėjui pateikiant, o Bendrovei tvarkant duomenis, susijusius su prekių įsigijimu: vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, adresas, pašto kodas, ir su pristatymu susijusius duomenis: pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija, įgalioto asmens atsiimti prekes asmens duomenys, kurie reikalingi tam, kad Bendrovė galėtų įvykdyti Kliento (pirkėjo) užsakymą ir pristatyti prekes ar suteikti paslaugas. Klientui (pirkėjui) nepateikus reikiamų duomenų, Bendrovės negalės vykdyti užsakymo.

2.2.2.    Duomenų valdytojas gali pateikti Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas Duomenų valdytojui ir tvarko Klientų ir Duomenų subjektų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

2.2.3.    Asmens duomenų tvarkymas Bendrovės prekių, paslaugų įsigijimo tikslais tvarkymo pagrindu yra: duomenų subjekto sutikimas ir/arba sutarties su Duomenų subjektu vykdymas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) ir b) punktai).

 

2.3.         Personalo (asmenų kandidatuojančių į laisvas darbo vietas Bendrovėje) atrankos tikslas

2.3.1.    Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti.

2.3.2.    Duomenys gaunami tiesiogiai iš kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų, teikiančių darbo skelbimų internetinių svetainių paslaugas arba valstybės įstaigų (pavyzdžiui, Teritorinės darbo biržos). Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

2.3.3.    Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir siekio imtis veiksmų Kandidato konkliudentiniais veiksmais ir/ar prašymu prieš sudarant darbo sutartį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1d. a) ir b) punktai).

2.3.4.    Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, Bendrovė ištrina Kandidatų CV ir kitus duomenis, išskyrus atvejus, kai yra gautas Kandidato sutikimas jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad būtų galima vėliau pasiūlyti darbo poziciją.

 

2.4.         Atsakymų ir informacijos pateikimo Klientams tikslas

2.4.1.    Tuo atveju, jei Klientas ar Besikreipiantis asmuo pateikia užklausą Bendrovės kontaktiniu elektroniniu paštu ar siųsdamas paklausimą konkrečiam Bendrovės darbuotojui, tam kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą, Bendrovė renka ir tvarko duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, nurodytą temą ir/ar komentarą. Šie Kliento ar Besikreipiančio asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kurį Klientas ar Besikreipiantis asmuo išreiškė konkliudentiniais veiksmais. Klientui ar Besikreipiančiam asmeniui nepateikus nurodytų asmens duomenų Bendrovė negalės atsakyti į pateiktą užklausą.

 

2.5.         Bendrovės teisėtų (pagrįstų) interesų užtikrinimo tikslas

2.5.1.    Tam, kad Bendrovė, kaip duomenų valdytoja, galėtų realizuoti savo teisėtus (pagrįstus) interesus, kurie susiję su jos komercinės veiklos užtikrinimu, taip pat nuosavybės ir darbuotojų apsauga, Bendrovė numato, kad ji tvarkys Kliento asmens duomenis remdamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 punkto f) papunkčiu.

2.5.2.    Tvarkymas gali būti būtinas, kad:

2.5.2.1.     duomenų valdytojas galėtų vykdyti savo komercinę veiklą;

2.5.2.2.     skatintų prekės arba paslaugos kokybės tobulinimą;

2.5.2.3.     parengtų ir plėtotų naujas prekes arba paslaugas;

2.5.2.4.     aptarnautų klientus;

2.5.2.5.     tobulintų klientų aptarnavimo kokybę;

2.5.2.6.     nagrinėtų ir tvarkytų pretenzijas;

2.5.2.7.     išvengtų nepagrįstų finansinių rizikų vykdydamas savo komercinę veiklą (įsk., atlikti kredito rizikos vertinimą paslaugų pardavimo ir sutarties vykdymo metu);

2.5.2.8.     atgautų ir išieškotų skolas;

2.5.2.9.     analizuotų Duomenų valdytojo svetainių naudojimų veiklą, parengtų ir įdiegtų jų tobulinimus;

2.5.2.10.  išsiųstų kitus pranešimus, susijusius su sutarties vykdymo eiga;

2.5.2.11.  išvengtų sukčiavimo;

2.5.2.12.  savo turtui ir darbuotojams apsaugoti;

2.5.2.13.  kreiptųsi į valstybės valdymo ir operatyvios veiklos institucijas ir teismą, kad apsaugotų savo teisėtus interesus.

2.5.3.    Jei Kliento asmens duomenys Duomenų valdytojo teisėtų (pagrįstų) interesų užtikrinimui bus panaudoti specifiniais tikslais, Klientas apie tai bus informuotas atskirai, norminių aktų nustatyta tvarka.

2.5.4.    Šioje Privatumo politikos dalyje nurodytas asmens duomenų tvarkymas tiesiogiai nėra būtinas sutartiniams įsipareigojimams sudaryti arba vykdyti, tačiau yra svarbus Duomenų valdytojo komercinei veiklai, kad Duomenų valdytojas galėtų užtikrinti efektyvius įmonės valdymo procesus, taip pat savo turto ir darbuotojų apsaugą.

 

  1. 3.          Duomenų perdavimas trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms

3.1.     Bendrovė gali perduoti tvarkyti asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai tam yra teisėtas pagrindas, t. y. asmens duomenis pateikiant valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises arba Klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

3.2.     Duomenų valdytojas nenumato siųsti asmens duomenų trečiajai šaliai (šaliai, kuri nėra Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės zonos valstybė narė) arba tarptautinei organizacijai, išskyrus jei tai numatyta šioje Privatumo politikoje.

3.3.     Jei Duomenų valdytojas numatys asmens duomenis perduoti įmonėms arba organizacijoms trečiosiose šalyse, Duomenų valdytojas užtikrins norminiuose aktuose nustatytas procedūras asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos lygio užtikrinimui.

 

4.          Asmens duomenų saugojimo trukmė ir priemonės

4.1.     Duomenų valdytojas Kliento asmens duomenų saugojimui taiko šiuos bendruosius principus, pagal kuriuos duomenis saugo tol kol:

4.1.1. galioja su Klientu sudaryta sutartis;

4.1.2. kol norminiuose aktuose nustatyta tvarka Duomenų valdytojas arba Klientas gali realizuoti savo pagrįstus interesus;

4.1.3. kol egzistuoja įstatymuose nustatyta pareiga saugoti duomenis;

4.1.4. kol galioja Kliento sutikimas atitinkamam asmens duomenų tvarkymui, jei nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

4.2.     Duomenų valdytojas pagal konkrečius asmens duomenų tvarkymo tikslus, Kliento duomenis saugo laikydamasis šių terminų:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

Tiesioginės rinkodaros tikslo įgyvendinimo tikslas

5 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja šį terminą pratęsti

Interneto parduotuvės ir prekių pristatymo (tarpusavio sandorio) tikslas

5 metus nuo paskutinio kontakto

Personalo (asmenų kandidatuojančių į laisvas darbo vietas Bendrovėje) atrankos tikslas

1 mėnesis nuo gyvenimo aprašymo ar kitų duomenų gavimo dienos. Ilgesniam Kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Kandidato sutikimas

Atsakymų ir informacijos pateikimo Klientams tikslas

1 metai nuo konsultacijos, užklausos įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas kreipiasi dėl Duomenų valdytojo paslaugų teikimo. Tuomet taikomas 5 metų terminas

Bendrovės teisėtų (pagrįstų) interesų užtikrinimo tikslas

Terminas priklauso nuo taikytino teisės akto reikalavimo, bet jis gali būti ne ilgesnis kaip 5 metai4.3.     Po to, kai minėtos aplinkybės išnyksta, Kliento asmens duomenys ištrinami.

4.4.     Klientų teikiami duomenys yra saugiai laikomi Bendrovės serveriuose. Bendrovė, tvarkydama Klientų asmens duomenis Interneto svetainėje naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo Klientų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų galimų neteisėtų veiksmų.

4.5.     Tuo atveju, kai Klientai pasirenka slaptažodžius, kurie įgalina Klientus naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis, Klientai yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Bendrovė prašo Klientų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

4.6.     Klientas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Interneto svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Interneto svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Klientui.

4.7.     Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Kliento pateiktų asmeninių duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šio Kliento duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

 

5.          Duomenų subjekto teisės

5.1.     Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

5.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

5.1.2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

5.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

5.1.4. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

5.1.5. Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

5.1.6. Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

5.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

5.1.8. Pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5.2.     Klientas gali pateikti prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, raštišką prašymą nusiunčiant duomenų valdytojo juridiniu adresu arba elektroniniu paštu [email protected]. Klientas prašyme turi nurodyti pageidaujamą bendravimo būdą. Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į tuo metu nagrinėjamų prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

 

6.          Trečiųjų asmenų informacija Bendrovės interneto svetainėje

6.1.     Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Klientas turi perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojasi.

 

7.          Slapukų naudojimas

7.1.     Siekdamas pagerinti Interneto svetaine besinaudojančių asmenų patirtį, Duomenų valdytojas naudoja slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant Puslapyje ir yra saugomos Internetinėje svetainėje besilankančio asmens kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Duomenų valdytojas taip pat naudoja tinklo indikatorius (angl. Web Beacons) – mažus grafinius dokumentus, kuriuos Duomenų valdytojas gali talpinti Internetinėje svetainėje ir (ar) siunčiamuose elektroniniuose laiškuose. Puslapio savininko naudojamų slapukų ir tinklo indikatorių surinkta informacija leidžia užtikrinti patogaus naršymo Internetinėje svetainėje galimybes, bei sudaro sąlygas analizuoti Internetinėje svetainėje besilankančių asmenų elgesį ir jo tendencijas, o taip pat tobulinti Internetinę svetainę.

7.2.     Internetinėje svetainėje besilankantis asmuo gali pasirinkti, ar pageidauja priimti Interneto svetainės slapukus. Jeigu Internetinėje svetainėje besilankantis asmuo nesutinka, kad į jų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, toks Internetinėje svetainėje besilankantis asmuo gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tokiu atveju Internetinė svetainė gali dalinai arba visiškai neveikti.

7.3.     Informaciją, surinktą naudojant slapukus, Duomenų valdytojas naudoja šiais tikslais:

7.3.1.    Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui, siekiant užtikrinti sklandžią Internetinės svetainės veiklą bei, esant pageidavimui, išsaugoti lankomumo ar įvestų duomenų istoriją. 

7.3.2.    Veiklos plėtrai, siekiant gerinti Internetinės svetainės veikimą bei pateikti kiekvieno Internetinėje svetainėje besilankančio asmuo interesus atitinkantį Internetinės svetainės turinį. 

7.3.3.    Naudojimo analizei, siekiant rinkti statistinius duomenis apie Internetinėje svetainėje apsilankiusių lankytojų skaičių ir jų pagrindu koreguoti Internetinės svetainės turinį bei paslaugas, taip pat įvertinti reklamos efektyvumą.

7.3.4.    Tiksliniam rinkodaros orientavimui, siekiant pateikti tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

7.4.     Duomenų valdytojas informuoja, kad Internetinėje svetainėje yra naudojami žemiau pateikiamoje lentelėje nurodomi slapukai:

 

DUOMENYS APIE SLAPUKUS www.mydoup.com

 

Slapuko pavadinimas

Slapuko pobūdis

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.     Puslapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (angl. Plugins). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms Puslapyje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika.

 

 

8.          Kitos sąlygos

8.1.     Duomenų valdytojas turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus, patalpindamas juos Duomenų valdytojo svetainėje.

8.2.     Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

8.3.     Klientų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu [email protected],

8.4.     Bendrovės kontaktiniai duomenys:

El. paštas[email protected];

Adresas: Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas.